Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Kdo má peníze, může si koupit vše, co se mu jenom zlíbí. A co ti ostatní? Ti takové možnosti sice nemají, ale na tomto webu si také přijdou na své.

Skutečně Tesla vynalezl volnou energii?


Nikola Tesla byl slavný srbský vynálezce, který žil v minulém století. Má za sebou celou řadu objevů, které v podstatě podnítili druhé kolo vědecko-technické revoluce. Některé z nich však vypadají tak, že patří spíše do říše mýtů.

 

Mezi nÄ› se Å™adí například takzvaná volná energie. Tvrdí se, že Tesla vynalezl přístroj, kterým lze získávat energii volnÄ› z okolního vzduchu. To by mimo jiné znamenalo oproÅ¡tÄ›ní od téměř veÅ¡kerého energetického průmyslu, pÅ™edevším pak elektráren, což je údajnÄ› také důvod, proÄ byl jeho vynález zniÄen.

 

elektřina v atmosféře existuje

 

Otázkou vÅ¡ak je, zda je nÄ›co takového pravda. JistÄ›, ten ÄlovÄ›k byl skuteÄnÄ› geniální vynálezce, avÅ¡ak když se na celou vÄ›c podíváme z pohledu Äisté fyziky, zjistíme, že získávat elektÅ™inu ze vzduchu je v podstatÄ› nemožné, nebo je alespoň nemožné provést jej tak, aby to bylo efektivnÄ›jší, než jsou souÄasné způsoby výroby elektrického proudu.

 

AÄkoliv je totiž pravda, že na zemi existuje urÄité elektrické napÄ›tí, toto je skuteÄnÄ› malé, a ve zvýšené míře se projevuje pouze pÅ™i bouÅ™ce. Po naprostou vÄ›tÅ¡inu Äasu je tak nízké, že ani nestojí za Å™eÄ. Proto jej ostatnÄ› nevnímáme ani my, ani ostatní živoÄichové.

 

typické elektrické vedení

 

Navíc je zde jeÅ¡tÄ› celý proces, jak onu energii získat. Dnes elektÅ™inu vyrábí klasický generátor, který je pohánÄ›ný nejrůznÄ›jšími způsoby – párou, vodou, vÄ›trem, nebo solární panely, ve kterých probíhají pÅ™i dopadu sluneÄního svÄ›tla chemické procesy generující elektrický proud.

 

Je tedy jasné, že volnou elektÅ™inu zkrátka získat nelze. Vždy je potÅ™eba nÄ›jaký zdroj, a vždy je potÅ™eba potenciální Äi pohybovou energii onoho zdroje promÄ›nit na elektÅ™inu. A to už vyžaduje urÄitá zařízení, která navíc nemusí být nijak levná.

 

ProÄ tedy tento mýtus vznikl? Je to kombinace růstu legendy a také přání o zlevnÄ›ní elektrické energie, na které jsme se stali v podstatÄ› závislými. Bohužel, jak to tak vypadá, nezbude nám stále nci jiného, než za ni jejím poskytovatelům platit.

© 2024: Anapet | Easy Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress