Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Internetový obchod www.anapet.cz se řídí Nákupním řádem, který přesně stanoví práva a povinnosti provozovatele (prodávajícího) a zákazníka (kupujícího). Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené v našem internetovém obchodě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku (u fyzické osoby) a Obchodního zákoníku (u právnické osoby) o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku – elektronické pošty.

 

2. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Smlouva o koupi věci nabízené naším internetovém obchodem je uzavřena okamžikem obdržení Vaší objednávky. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky Vám přijde automaticky vygenerovaná odpověď s celkovou rekapitulací Vašeho nákupu. Následně náš pracovník Vám potvrdí formou elektronické pošty, že Vaše objednávka byla přijata, potvrdí dostupnost zboží skladem, popř. uvede termín dodání a sdělí další podrobnosti ohledně dodání Vaší objednávky.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru pak prodejna či sklad prodávajícího, podle toho, jaký způsob dopravy kupující při objednávce zvolil.

Zboží se stává majetkem kupujícího v okamžiku jeho převzetí za podmínky uhrazení kupní ceny a poštovného.

Podáním závazné objednávky kupující souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech.

 

3. Dodání zboží

Zboží je dodáváno prostřednictvím spediční firmy (ceník dopravy naleznete zde) bez donášky. Kupující je povinen zajistit vykládku dodaného zboží na své náklady.

Doručení zboží probíhá v pracovní dny, od 8:00 do 16:00. Při dodání zboží prostřednictvím spediční firmy není možné určit přesnou hodinu dodání, jelikož se jedná o sběrnou přepravu.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet zboží a neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu. Převzetí zboží je kupující povinen potvrdit na dodacím listu (podpisem, razítkem). Potvrzením dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Nenastanou-li objektivní překážky bránící dodání zboží, je prodávající povinen dodat zboží ve lhůtě, která je stanovena v kupní smlouvě nebo ve lhůtě přiměřené s přihlédnutím k povaze zboží a k místu jeho dodání. Za objektivní překážky bránící dodání zboží se považují všechny okolnosti bránící dodání zboží, které prodávající nezavinil, zejména poruchy v provozu, potíže s přepravou zboží od výrobce, stávky nebo výluky.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Prodávající nenese odpovědnost za včasné nedoručení objednávky z důvodu špatné dopravní situaci nebo pochybení spediční služby.

 

4. Informace prodávajícího související s prodejem zboží

V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje prodávající nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Doporučení jsou poskytována také při řešení problémů vyskytujících se na stavbách, ve stadiu projektování a přípravy i při samotném provádění. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití kupujícím a nezakládají smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím.

Doporučení prodávajícího nezbavují kupujícího odpovědnosti ve vztahu k plánovanému účelu použití a vhodnosti zboží.

 

5. Uplatnění reklamace

Záruka na betonové výrobky MAGICRETE ® činí 10 let ode dne zakoupení výrobku.

Záruka na betonové výrobky LUMINTA s.r.o. činí 10 let ode dne zakoupení výrobku.

Záruka na výrobky STEGU činí 20 let ode dne zakoupení výrobku.

Záruka na výrobky INCANA činí 25 let ode dne zakoupení výrobku.

Záruka na výrobky PHOMI MCM činí 2 roky ode dne zakoupení výrobku.

Na keramické obklady a další výrobky je poskytována zákonem stanovená záruční lhůta v délce 2 let ode dne zakoupení výrobku.

 

V případě, že spotřebitel objeví na zakoupeném zboží v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na podání reklamace.

 

Zboží lze reklamovat písemně na adrese info@anapet.cz.

 

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace.

Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího doručení prodávajícímu. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má spotřebitel právo na výměnu věci za stejnou, nebo může od smlouvy odstoupit. Výběr mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy náleží spotřebiteli.

 

Záruka nevztahuje:

  • na vady, způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zakoupeného zboží a vady, způsobené kupujícím nebo třetí osobou.
  • na drobné odlišnosti v odstínech dodaných výrobků. Možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny vlastnostmi vstupních surovin a rozdíly při zrání výrobků.
  • na odlišnosti, způsobené vápenným výkvětem. Případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu. Vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou dopisu zaslaným e-mailem na: info@anapet.cz a to před vrácením zboží pro odsouhlasení termínu dodání.

Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit podle Občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., v platném znění (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího), je-li v originálním a nepoškozeném obalu bez známek užívání nebo opotřebování. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Při vrácení zboží v poškozeném obalu si prodávající účtuje skonto ve výši 10 – 30 % dle stavu poškození. Při zaslání zboží je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku na uvedený kupujícím bankovní účet, a to do 14 dnů ode dne doručení prodávajícímu vrácené objednávky. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

Kupující má právo od smlouvy odstoupit z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme nebo odmítne převzít.

Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, je podnikatelem, není možné od smlouvy odstoupit.

Nárok na vrácení zboží zaniká:

  • Není-li dodržena 14-ti denní lhůta.
  • Není-li zboží v originálním obalu nebo je znečištěné, poškozené, nebo jiným způsobem znehodnocené
  • Není-li zboží kompletní
  • Je-li zboží nebo kterákoliv část jeho obalu či příslušenství jakýmkoliv způsobem poškozené, nebo nese známky používání.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 3.9.2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Share